Jun
21
2005

试译万佛塔英文简介

若干礼拜前,吾得BOSS之命,与校友数人,遍游镇江之三山……

6
Jun
21
2005

南京一日游(4)

我知道,这个标题一定骗到了好几个人,但是我还是郑重决定,在此段最后写上to be continued
                                                                                                                        —to be continued

3
Jun
16
2005

随便说说先,假装是预告

权当一个预告,我下定决心了,这次要有下文

2